กฏหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับประชาชน

ปี 2559
  พระราชกำหนด การกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
  พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534