(คลิกป้ายเพื่อรับชมข่าวสาร)


รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ
(สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์)


ปี 2567 ข้อมูลสถิติ Info
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2567
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนเมษายน 2567
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมีนาคม 2567
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมกราคม 2567
ปี 2566 ข้อมูลสถิติ Info
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนธันวาคม 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนตุลาคม 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนกันยายน 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนเมษายน 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมีนาคม 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมกราคม 2566
ปี 2565 ข้อมูลสถิติ Info
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนธันวาคม 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนตุลาคม 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนกันยายน 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนเมษายน 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมีนาคม 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  - รายงานความคืบหน้าการประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ประจำเดือนมกราคม 2565