หมวดหมู่กฎหมาย: แชร์ลูกโซ่และการป้องปรามการเงินนอกระบบ

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม พ.ศ. ๒๕๓๕
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
คำวินิจฉัย ศ.รัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 8 และมาตรา 10 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 4 มาตรา 26 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 33 และมาตรา 48 วรรคหนึ่ง หรือไม่
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และการป้องปรามการเงินนอกระบบ
รู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่ 1)
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ลักษณะและข้อสังเกตธุรกิจขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
สาระสำคัญเกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่และการเงินนอกระบบ
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ความแตกต่างระหว่างธุรกิจขายตรงและขายตรงแอบแฝงแบบแชร์ลูกโซ่
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
เตือนภัยแชร์ลูกโซ่
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
รูปแบบแชร์ลูกโซ่
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
รู้เท่าทันการเงินนอกระบบ (แชร์ลูกโซ่ 2)
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
สินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงจะเข้าข่ายเป็นแชร์ลูกโซ่
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
การกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และบทบาทของหน่วยงานในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
โครงสร้างการดำเนินงานตาม พรก(ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527)
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
หลักการพิจารณาแชร์ลูกโซ่(ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527)
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
โจทย์ฝึกภาคปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามกฎหมาย ปปง.
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
แนวทางการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน ในความผิดตามพระราชกาหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
การกระทำผิด และบทบาทของหน่วยงานในการดำเนินการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
พระราชบัญญัติ กฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบ
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
EMERGENCY DECREE ON OBTAINING LOANS AMOUNTING TO PUBLICCHEATING AND FRAUD , B.E. 2527
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2560
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกันยึดทรัพย์สิน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2538
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบหรือค้น ตามมาตรา 7 (๔) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2538
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการออกหนังสือเรียก ตามมาตรา 7 (๑) (๒) และ (๓) แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน ที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ลงวันที่ 28 มิถุนายน
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการอายัดทรัพย์สิน ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, พ.ศ. 2538
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
เอกสารเกี่ยวกับคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ / พนักงานเจ้าหน้าที่
หนังสือสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0105.03/ว 5173 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2560 (นายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้การแก้ไขปัญหาแชร์ลูกโซ่เป็นวาระแห่งชาติ)
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2527 เรื่อง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
คำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 77/2534 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2534 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/22991 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 (คณะกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบ)
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ฉบับที่ 36
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
หนังสือที่ปลัดกระทรวงการคลังลงนามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการป้องปรามธุรกิจการเงินนอกระบบในส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
หนังสือที่ปลัดกระทรวงการคลังลงนามถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ กค 1014/สพช.310 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
คู่มือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 และพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ.2534
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
บันทึกข้อตกลง เรื่อง ความร่วมมือประสานงานในการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
บันทึกข้อตกลงร่วมมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF
ประกาศแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ.2527 ฉบับที่ 43
กดเพื่อดาวน์โหลด PDF

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า